Sayfalar

14 Kasım 2015 Cumartesi

Mehmet Tunçer (Özgeçmiş)

ÖZGEÇMİŞ
Adı, Soyadı: MEHMET TUNÇER
Doğum Tarihi, Yeri: 27 Nisan 1956, İstanbul
Unvanı: Profesör Dr.

      Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Şehir ve Bölge Planlama
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1980
Yüksek Lisans
Şehir ve Bölge Planlama + Restorasyon ABD Ortak Programı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1985
Doktora
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
1995
Mayıs 1985, YÜKSEK LİSANS, Mim. Fak., Restorasyon Bölümü Yüksek Lisans  Programı , ODTÜ, Ank.      Tez Danışmanı : Prof. Dr. Gönül TANKUT, Tez Konusu : “A RESEARCH WITHIN A HISTORICAL PERSPECTIVE ON SULUHAN (The Hasan Pasha Inn) IT’S TRANSFORMATION AND RELATIONS WITH THE CITY CENTER OF ANKARA.
1992 - Nisan 1995, DOKTORA, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Ana Bilim Dalı, Kent ve Çevre Bilim Doktoru, Tez Danışmanı: Prof Dr. Ruşen KELEŞ,  Tez Konusu : “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN TARİHSEL ÇEVREYİ KORUMA POLİTİKASI: ANKARA, BERGAMA VE ŞANLIURFA ÖRNEKLERİ.
Akademik Unvanlar ve Görevler:
Doktora (PhD) : 1985 (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Kent ve Çevre Bilimleri)
Doçentlik Tarihi: 1999 (Kentsel Koruma)
Profesör Atanma ve Yükseltilme Tarihi: 2009

2012 Eylül’den itibaren (Emekli) : Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Çevre Bilimleri, Y. Lisans ve  Doktora programı öğretim görev.
2007-2012 (ağustos): Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (kurucu) Başkanı.
1986 -2007 : Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Öğretim Görevlisi
Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde verilen dersler / 1986 – 2007 : Ders saat ücretli (yarı zamanlı) öğretim görevlisi;  Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık  Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde:
·       Şehircilik Projesi Atölyesi (II, III ve IV. Sınıflar),
·       Çevre Planlaması Dersi (III. Sınıf),
·       Çevre Tasarımı Projesi Dersi (III. Sınıf),
·       Tarihsel Çevre Koruma Planlaması Dersi,
§  Gazi üniversitesinden alınan İngilizce ders verme yeterlilik belgesi,
§  1996 –1998/ Konya, Selçuk Üniversitesin’de verilen Planlama Teknikleri ve Şehir Koruma dersleri,


1999 – (Sürüyor) / Ders saat ücretli öğretim görevlisi;  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Çevre Yüksek Lisans Programı, “Çevre Planlaması”, Siyasal Bilgiler Fak., Kamu Yönetimi ve Siyaset ABD (Kent ve Çevre Bilimleri) ve Sosyal Bilimler Çevre ABD Doktora Dersleri  “Koruma  Planlaması”  ve “Tarihsel Çevre Koruma Politikaları” .

Ayrıca, Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile A.Ü., Sosyal Bilimler ÇEVRE Anabilim Dalı  SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset ABD ve Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde çeşitli Y.Lisans, Doktora ve Proje Jüri üyelikleri ve Danışmanlıkları, Doktora Tez İzleme Komisyon Üyelikleri.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
            Yüksek Lisans Tezleri

Çok sayıda Yüksek Lisans tezi yönetmiştir.

            Doktora Tezleri

Farklı disiplinlerde çok sayıda Doktora Tezi yönetmiş, çeşitli üniversitelerde Doktora Tez izleme
Komisyonu üyeliği (Ankara Üniv., ODTÜ, Gazi Üniv., Selçuk Üniv. vd.) yapmıştır.

1.    YAYINLAR

            1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI, Arts and Humanities, vd):

            1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Tunçer, M., Yalcuk, A., Temmuz  2012, GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, VOL 25, NO 3 (2012), “ENVIRONMENTAL MASTER PLANS FOR PRESERVING NATURAL AND CULTURAL ENVIRONMENT: THE ZONGULDAK, BARTIN AND KARABÜK PLANNING REGION” (Yayınlandı)  (EBSCO, ENGINEERING INDEX, INSPEC, PROQUEST, SCOPUS ve ISI Master Journal List indekslerde taranan)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1.    Tunçer, M., Doğu Akdeniz Üniversitesi, KIBRIS, “Perge- Antalya – Kaş - Patara Koridorunda Korumanın Son 15 Yılının Değerlendirilmesi, Sonuçlar Ve Öneriler”, International Gazi Magusa Symposium 2007;  Gazi Magosa, Kıbrıs, 2007,
2.    Tunçer, M., İşbilen, A., İZMİR, (Dokuz Eylül Üniversitesi -  Güzel Sanatlar Fakültesi), International Traditional Arts Symposium, “Türkiye’de Tarihsel ve Kültürel Çevreleri Koruma Olgusu Bağlamında; "Taşınır" Ve "Taşınmaz" Kültürel Öğelerin İrdelenmesi, Sorunlar Ve Politikalar”, 2006,
3.    Tunçer, M., 42ND ISoCaRP Congress (Yıldız Teknik Üniversitesi – Uluslar arası Şehir Plancılar Birliği) , Istanbul,  “CITIES BETWEEN INTEGRATION AND DISINTEGRATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”; “From Kreuzberg To Fener – Balat : 12 Principles Of Conservative Urban Renewal” 2006,
4.    Tunçer, M., Kaplan, H., 42ND ISoCaRP Congress (Yıldız Teknik Üniversitesi– Uluslar arası Şehir Plancılar Birliği), Istanbul,  “CITIES BETWEEN INTEGRATION AND DISINTEGRATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES”; “Misuse of Urban Regeneration Projects as a Disintegrative   Tool: Two Case Studies From Ankara”. 2006,
5.    Tuncer, M., SAFRANBOLU, “OVPM-OWHC-OCPM (Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu- UNESCO - Council of Europe – Safranbolu Belediyesi ve Kazakistan’ın başkenti Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen) WORLD HERITAGE CITIES OF EURO-ASIA INTERNATIONAL TOURISM SEMINAR”, “Cultural Tourism Aimed Conservation Policies For Cesm-I Cihan Amasra” , 2005,
6.    Tuncer, M., BURSA, 17. International Building&Life Congress, “…VE MİMARLIK” temalı, “Tarihsel / Arkeolojik / Kentsel Koruma Alanlarında, Disiplinler Arası İlişkiler, Karşılaşılan Sorunlar Ve Koruma Planlaması’nda “Mimarlık Disiplininin” Yeri Ve Konumu: (Ankara, Şanlıurfa, Bergama, Perge, Konya, Patara, Kaş Vd. Örnekleri)”, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi , 2005,
7.    Tuncer, M., “Bilim, Sanat ve Kültür Kenti Bergama’da (Pergamon) Kültürel Turizm Amaçlı Koruma Politikaları”, International Symposium, Pergamon (Bergama), Hollanda Alkmaar Kenti, Hollanda Belediyeler Birliği (Vng) İle Bergama Belediyesi, Hollanda Ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin Yürüttüğü Logo East Programı Kapsamında Yer Alan “İnsanlığın Evrensel Kültür Mirası: Bergama Projesi”,  2007,
8.    Tuncer, M.,  17 Mayıs 2005, ANKARA, “ULUS PANELİ”, Sunulan Davetli Bildiri, “JANSEN’DEN BUGÜNE TARİHSEL ÇEVRE KORUMA SÜRECİ VE KORUMA POLİTİKALARI”, ANKARAM PLATFORMU (14’den fazla STK’nın oluşturduğu birlik), ULUS GİRİŞİMİ, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 2007, S.19-38. (Panel Konuşmaları Band Çözümü yayınlanmıştır)
9.    Tuncer, M., 19 Eylül 2004 ‘Ortak Kültür Mirasımız: Birlikte Koruyalım’, Türkiye ve Yunanistan’da Nüfus Mübadelesinden Kalan Mimari Miras İle İlgili Projesi, Mustafapaşa Etkinliği, « Kapadokya’da Kültür Mirasının Korunması Paneli Oturum Başkanı, Workshop ve Sergi/ Lozan Mübadilleri Vakfı ile birlikte, Türkiye’den, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER), TMMOB Mimarlar Odası, Mustafapaşa Belediyesi (Nevşehir) ve Yunanistan’dan, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi-Yunanistan Şubesi (Hellenic Section of ICOMOS), Epimenides (Cultural Society of Panormo-Crete),  2004,
10.  Tuncer, M., Biopolitics International Organisation ve Çukurova Üniversitesi, VII.  INTERNATIONAL BIO CONFERENCE (ULUSLARARASI BIO KONFERANSI), Prof. Dr. Cevat GERAY ile birlikte sunulan bildiri: “How To Buıld A Bıocentrıc Culture In The Next Century ? Importance Of Urban Plannıng” , Adana. CEVAT GERAY’A ARMAĞAN’DA yayınlandı. Mülkiyeliler Birliği Yay. 25.  Afşaroğlu Mat., Ank. 1995,
11.  Tuncer, M., Erol, D., 1992, Biopolitics International Organisations, V.  INTERNATIONAL BIO CONFERENCE, “Envıronmental Educatıon In Turkey: Some Vıews And Proposals Of Bıopolıtıcs Prıncıples To Get Into The Educatıon” , İstanbul
12.  Tuncer, M., 1985, Arap Towns Organization-Arap Urban Development Institute (ATO/AUDI) ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği (MBB) ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, “İSLAM MİMARİ MİRASINI KORUMA KONFERANSI”nda sunulan bildiri: “ANKARA Historical Urban Sites Conservation Planning Works”, İstanbul.
      3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Tuncer, M., Edited by TERASAKA, A., MIZUUCHI, T., YAMAMOTO, K., ve diğerleri, Dept.of Geography, Fac.of Literature, OSAKA CITY UNIVERSITY, RYUTSU KEİZAİ University, Osaka,  JAPAN, “GEOGRAPHICAL VIEWPOINTS IN THE MIDDLE EASTERN CITIES IV: MIGRATION AND ANKARA PART 2”,        Chapter II: “HISTORIC TOWNS IN ANATOLIA: PART I, 1999. (Bölüm)
4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
      Tuncer, M., Nisan 2002 , Türk Yurdu Dergisi, “ANKARA SAYISI”, “Eski Ankara-Yeni Ankara” Tarihi Kent Dokusunun Korunması”
Tunçer, M., 2013, İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi, “KENTİN BEDENİ : MARDİN” Özel Sayısı, “Mardin’in Korunması ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Girmesi”, Sayı 9, Mayıs 2013, s. 94-113.

Tunçer, M., 2013, “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma Planı, Niteliği Ve İptaline İlişkin Gerekçeler”, VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi (Journal of Ankara Studies), Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2013, s. 10-34.
5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.    Tunçer, M., 2014, Sunulan Bildiri; “Ankara’da Vakıf Mülkiyetindeki Bedesten ve Hanların Gelişimi ve Şehir Ekonomisinin Dönüşüm Süreci (15-20.YY) “, VAKIF HAFTASI, 6 Mayıs 2014, TOBB Üniversitesi-Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TOBB Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Vakıf ve İktisat Sempozyumu" kitap olarak yayınlanmıştır.
2.    Tunçer, M., 2013, PANEL: Kent(d)imize Ne Yaptık? Konulu Fotoğraf Yarışması Sonuç Töreni ve Paneli, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, 24 Aralık 2013, Panel Üyesi (Yayınlanmadı).
3.    Tunçer, M., 2013, Atılım Üniversitesi’nde Konferans; “Geçmişin Angora’sından Geleceğin Ankara’sına”, Sunulan Bildiri; “Ankara’da Doğal ve Tarihsel Çevre Korunmasında Hermann Jansen Plan Kararlarının Günümüzdeki Durumunun Değerlendirilmesi”, 23 Ekim 2013. (Yayınlanmadı).
4.    Tuncer, M., 2013, Sunulan Bildiri;  “Doğal Peyzaj Dönüşümünde Kamu Yaklaşımlarına Bir Örnek: Abant Gölü Tabiat Parkı’nda Çevre Tahribatı”, Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, Adana, 14-17 Kasım 2013 (Yayınlandı).
5.    Tunçer, M., 2013, Dünya Şehircilik Günü 37. Kollokyumu: Kent Yönetimi ve Planlama: Sunulan Bildiri; “Türkiye’deki Kültür Miraslarının UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınması İçin Yapılması Gerekenler : Bergama (Pergamon) Örneğinde Değerlendirmeler”, 6-7-8 Kasım 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
6.    Tunçer, M., 2013, Sunulan Bildiri; “Ankara’da 90 Yılda Yok Olan Doğal Ve Tarihsel / Kültürel Çevre: Sorunlar-Çözümler”, Ankara Üniversitesi, Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) tarafından düzenlenen “Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923- 2013” konulu Sempozyum, 7-8 Ekim 2013, DTCF. (Yayın haline getiriliyor)
7.    Tunçer, M., 2013, Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara, I. BÜYÜK ANKARA KURULTAYI, Sunulan Bildiri; “Ankara Tarihi Kent Dokusunun Planlanması ve Dönüşümü”, Prof. Dr. Gönül Tankut Oturumu, 7 –11 Ekim 2013, Nazım Hikmet Kültür Kongre ve Sanat Merkezi, Ank.
8.    Tunçer, M.,23-24 Eylül 2011, “Geleneksel Yayla Mimarisi ve Yayla Sorunları : Örnek Abant Yaylaları”, Kıbrısçık, Köroğlu ve Yayla Kültürü Canlandırma ve yaşatma Projesi, Çalıştay Bildirisi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın Tarihi 2012, S.49-66.
9.    Tunçer, M., 2011, “Bergama’nın (Pergamon) UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne Alınması İçin Yapılması Gerekenler”, Uluslararası Bergama Sempozyumu, Ege Üniversitesi İzmir Uygulama Ve Araştırma Merkezi ve Bergama Belediyesi.
10.  Tunçer, M., “Cumhuriyet’in Mimari Mirası Sempozyumu”,  26-27 Şubat 2009, TMMOB, Mimarlar Odası, Sunulan Bildiri: “Cumhuriyet’in Mimari Mirası’nın Planlama Aracılığı İle Korunması”, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara. (Yayınlandı). Bu etkinlikte AİBÜ Mimarlık Bölümü olarak Yrd. Doç. Dr. Leyla Alpagut tarafından hazırlanan “1930’LARDA BİR MİMAR : İZZET BAYSAL” Sergisi açılmıştır.
11.  Tunçer, M., 2009,  Sunulan Bildiri; KENT VE KENT KİMLİĞİ: ANKARA” ANKARA’DA Belediye Hizmetleri Sempozyumu, Tüketici Hakları Derneği Ve Çankaya Belediyesi Ankara.
12.   TUNÇER, M., 2008-2009, KENTLEŞME ŞURASI", 5. KOMİSYON ÜYELİĞİ, “KENTSEL MİRAS, MEKÂN KALİTESİ VE KENTSEL TASARIM”  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ülkemizde kentleşme sorunlarının çeşitlenerek artış gösterdiği bu dönemde, sürdürülebilir kentleşme ve mekansal planlama politikası hazırlama, uyumlandırma ve kurumsallaştırma çalışmalarına hız verilmesini amaçlamaktadır. Komisyonlar temelinde çalışan Şura'nın çalışma takvimi: 1. Toplantı 12.11.2008, 2. Toplantı 01.12.2008, 3. Toplantı 24.12.2008, 4. Toplantı 26.01.2009, Değerlendirme Toplantısı 07-08.02.2009, Şura Genel Kurulu 27-28-29-30.04.2009 tarihinde yapılmıştır. (Komisyon Raporları ve KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Ve Eylem Planı (2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulunda Kabul Edilerek, 4 Kasım 2010 Tarih Ve 27749 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)
13.  Tunçer, M., 2008; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, VI. Kamu Yönetimi Forumu, “Bölgesel Planlama Araçları İçinde; “Çevre Düzeni Planları” Nın Yeri, Yöntemi Ve Yönetimsel Sorunları: Zonguldak, Bartın, Karabük Planlama Bölgesi Örneği”,
14.  Tunçer, M., Yalçuk, A., Mayıs 2008, “Kocaeli Depremi Sonrasında Artan Kentsel Taleplerin Bolu İlinde Yaratacağı Potansiyel Çevre Sorunları”, Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
15.  Tunçer, M., Özer, M., N., 2007, “Anadoluda Kentsel Rönesans; Kentsel Mekanlarda Planlama Tasarım İşbirliği: Peyzaj Mimarı-Şehir Plancısı-Mimar Birlikteliği”, Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi,  Peyzaj Mimarı Odası Genel Merkezi, Antalya
16.  Tunçer, M., 2006, Ankara, (Hacettepe Üniversitesi -  Güzel Sanatlar Fakültesi Tarafından Düzenlenen), “8. Ulusal Sanat Sempozyumu : Sanat Ve Kent”; Sunulan Bildiri: “Anadolu’da – Yeniden - Kentsel Rönesans”,
17.  Tunçer, M., 2005, Burdur, (Burdur Valiliği Ve Burdur Belediyesi Tarafından Düzenlenen)  “I. Burdur Sempozyumu”, Turizm Alt-Başlığı’nde Sunulan Bildiri; “Burdur’da Doğal Ve Kültürel Çevrenin  Korunması  : Sürdürülebilirlik; Eko-Turizm; Kültürel Miras Turizmi Bağlamında Politika Önerileri”.
18.  Tunçer, M., 2003, İstanbul, “Kentsel Dönüşüm Sempozyumu”, Tmmob Şehir Plancıları Odası, İ.T.Ü., M.S.Ü., Y.T.Ü., Mimarlık Fakülteleri Şehir Ve Bölge Planlama Bölümleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kentlerimizi Çağdaş Altyapı Ve Görünüme Kavuşturmak Hedefinde Planlama, Kent Tasarımı Ve Plancının Rolü”,
19.  Tunçer, M., 2001, Avrupa Birliği Sürecinde Doğal Ve Tarihsel Çevrelerin Bütüncül Planlanmasına İlişkin Saptamalar Ve Sürdürülebilir Korumaya İlişkin Politika Önerileri. Dünya Şehircilik Günü, 5. Türkiye Şehircilik Kongresi Yay.
20.  Tunçer, M., Yılmaz, A., 2000, İstanbul, I. Kentsel Tasarım Haftası, “Türkiye’de Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu, Çerçevesinde 11. Buluşma; Atölye / Tema 1 : Kentsel Tasarıma Stratejik Yaklaşım : Bütünleşmiş Stratejiler’e Sunulan Bildiri : “Koruma / Yenileme Alanlarında  Kentsel Tasarım Ve  Kent Planlama İlişkilerinin Değerlendirilmesi : Ankara, Afyon, Konya, Divriği, Avanos”
21. Tunçer, M., 2000,  Ankara, “2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu”;   , Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, (Oturum 2 : Ülkesel Açıdan Çevre Politikası “Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Doğal Ve Kültürel Çevrenin  Korunması”
22.  1999, 18-19 Kasım, Gabze, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, “Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu”, Sunulan Bildiri: “Doğal Çevre Koruma Öncelikli Bir Eylem Alanı : İstanbul Küçükçekmece Gölü”,
23.  Tunçer, M., 1998, İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir Ve Bölge  Planlama Bölümü, “9. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu / Farklı Ölçeklerde Kentsel Tasarım”, Sunulan Bildiri; “Kentsel Tasarımın Tarihsel Çevre Korunmasında Etkin Olarak Kullanımı: “Böl Ve Yönet Modeli”; Ankara, Konya, Antalya Tarihi Kent Merkezleri”.
24.  Tunçer, M., 1997, Ankara, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, “Ankara Sempozyumu” Na Sunulan Bildiri; “Eski Ankara Ve Ulus Tarihi Kent Merkezi : Yerel Ve Merkezi Yönetimin Korumaya Yönelik Politikalarının Değişimi, Sonuçlar Ve Öneriler”.
25.  Tunçer, M., 1997, Safranbolu, “Birinci Ulusal Restorasyon Eğitimi Sempozyumu”, “Şehir Planlama Eğitiminde Koruma Bilinci Ve Kaygısı”, Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Bölümü, Safranbolu.
26.  Tunçer, M., 1996, Ankara, “Çevre Planlama Ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu”, “Doğal Ve Kültürel Çevrenin Bütüncül Planlaması: Antalya Örneği”, A.Ü. Ziraat Fak., Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ank,
27.  Tunçer, M., 1995, ANKARA, TMMOB Mimarlar Odası, SİNAN AYI ETKİNLİKLERİ, TOPLANTI YÖNETİCİSİ, Sunulan Bildiri : “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Çalışanlarının Tarihsel Çevrenin  Korunması Olgusuna Yönelik Güncel Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”,
28.  Tunçer, M., 1994, İstanbul, “V. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu : Kentsel Tasarım Ve Ekoloji”, Sunulan Bildiri: “Kent Merkezleri Planlamasında Ekolojik Yaklaşım”, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
29.  Tunçer, M., Aksulu, I., 1993,  Ankara, TMMOB Mimarlar Odası, “GAP’ta Teknik Hizmetler, Planlama, Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu”, “GAP Uygulama Alanlarında Tarihsel Kentsel Sitlerdeki Yapı Stoklarının Değerlendirilmesi” , Mimarlar Odası, Ank.
30.  Tunçer, M., Kuntay, O., 1992, İstanbul, “II. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu”, “Kentsel Tasarım Süreci Ve Mekan Organizasyon Öğeleri”, Mimar Sinan Üniv., İstanbul.
31.   Tunçer, M., 2002, ANKARA, “Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama”, “DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 26. KOLOKYUMU”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Böl., “Yoksulluk Ve Yerel Yönetimlerin Rolü”, TMMOB Şehir Plancıları Odası
32.  Tunçer, M., 2000, İZMİR,  “GELECEĞİ PLANLAMAK : DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 24. KOLOKYUMU”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Şehir Ve Bölge Planlama Böl. :“Gelecekte Planlamanın Kurumsal Yapısı”, “Türkiye‘De Bölge, Kent Planlaması Ve Kentsel Tasarım Uygulama Sorunları Ve  Çözümlerine Yönelik Bazı Görüşler”.  TMMOB Şehir Plancıları Odası. Kasım 2001, Leda Ajans, Ank.
33.  Tunçer, M., 1995, İSTANBUL, III. KENTSEL KORUMA, YENİLEME VE UYGULAMALAR KOLOKYUMU, Sunulan bildiri: “Çağdaş Ankara Kalesi Savaşları” , Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
34.  Tunçer, M., 1994, ANKARA,  “TÜRKİYE’DE 18. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOLLOKYUMU”, Şehircilik Mesleğiyle İlgili Görevler, Yetkiler ve Nitelikler, “Şehir Planlama-Biyopolitik İlişkilerinin Kurulması”,
35.  Tunçer, M., 1994, İSTANBUL, “II. KENTSEL KORUMA , YENİLEME VE UYGULAMALAR KOLOKYUMU”, Sunulan bildiri: “Tarihi Çevre Koruma Planlamasında Yerel Yönetim Ve Merkezi Yönetimin Rolü”, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, Şehir Plancısı Serpil Süzen ile birlikte sunulmuştur
36.  Tunçer, M., 1993, İSTANBUL, “I. KENTSEL KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALAR KOLOKYUMU”, Sunulan Bildiri: “Bergama Ve Perge’nin Güncel Koruma Sorunları”, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul
37.  Tunçer, M., 1998, ANKARA, ODTÜ Mim.Fak. ve Ankara Vakfı Tarafından Düzenlenen “TARİH İÇİNDE ANKARA II SEMİNERİ”, “Tarihi Çevre Koruma Politikaları : Ankara”. ODTÜ Mim. Fak., Aralık 2001 , Der. Yıldırım YAVUZ.
38.  Tunçer, M., 1994, İSTANBUL, “ICOMOS DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI SEMİNERİ”,  Sunulan bildiri: “Antalya Çevre Projesi; Nüfus Yığışması Karşısında Doğal Çevre’nin Savunulması”, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
39.  Tunçer, M., 1993, İSTANBUL, ICOMOS, Türkiye Milli Komitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi,      “II. ULUSAL KORUMA PLANLAMASI SEMİNERİ”, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarihsel Çevreyi Koruma Politikaları”,
40.  1986, 1-7 Aralık, ANKARA, Vakıflar Gn.Md., IV. Vakıf Haftası, “TÜRK VAKIF MEDENİYETİ ÇERÇEVESİNDE HACI BAYRAM-I VELİ VE DÖNEMİ SEMİNERİ”, “Hacı Bayram Çevre Düzenlemesi”

6. KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

·         Tunçer, M., KİTAP : “ÇEVRESİ’Nİ ARAYAN ANKARA” Bu kitapta; Başkent Ankara’nın tarihsel çevre, doğal çevre ve kentleşme sorunları bütüncül bakış açısıyla ele alınmaktadır. Ankara vadilerini, bağlarını, derelerini ve çaylarını ve tarihsel çevresinin büyük bir kısmını Cumhuriyet Başkenti olduğundan bu yana geçen 90 yıl içinde kaybetmiştir. Bu kitapta yazarın Ankara üzerine yazdığı 50 civarında yazısı yer almaktadır. 294 Sayfa, Alter Yayıncılık, Baskı adedi : 1000, Basım Tarihi: Nisan 2015
·         Tunçer, M., KİTAP :"TARİHİ ÇEVRE YOK OLURKEN, Amasra, Bergama, Kaş, Uçhisar Örnekleri"
Bu kitapta, günümüzde Türkiye’nin her tarafında sürmekte olan Doğal, Tarihsel/Kentsel ve Arkeolojik Çevre’ lerin tahribatı, yok edilmesi ele alınmaktadır. Bu “YOK OLUŞ” sürecine engel olabilmek amacı ile yapılmakta olan planlama ve projelendirme çalışmaları ve çeşitli uygulamalar AMASRA, BERGAMA, KAŞ VE UÇHİSAR örneklerinde aktarılmaktadır. 337 Sayfa, Alter Yayıncılık, Baskı adedi : 1000
Basım Tarihi : Nisan 2014
·         Tunçer, M., 2013, KİTAP BÖLÜMÜ : “KENTLİ HAKLARI BAĞLAMINDA KENTİ YENİDEN DÜŞÜNMEK” (Kitap Bölümü), “Bir Tüketici Olarak Kentli, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Kent ve Çevre Hakkı : Bolu Örneği”, Ed. Reyhan, H., Leblebici, Ö., Alter Yay., Ank., s. 91- 146.
·         TUNÇER, M., 2013-2014, (Kitap Bölümü): SOSYAL ÇEVREBİLİMİNE GİRİŞ KİTABI, Yazılan Bölüm : “Kentsel Çevre Ve Çevre Estetiği”.
·         TUNÇER, M., MADRAN, E., AKPOLAT, M., 2009 -2010, “KÜLTÜREL MİRAS MEVZUATI”, Hazırlanan Bölüm; “AVRUPA’DA TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÇEVRE KORUNMASI”, Anadolu Üniversitesi, Tarihsel Çevre Koruma Programı Kitabı, Anadolu  Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Hizmetleri için hazırlamış olduğumuz kitap.
·         Tunçer, M., KİTAP : “ANKARA (ANGORA) ŞEHRİ MERKEZ GELİŞİMİ (14.-20. YY), Kültür Bakanlığı Yayınları / 2603, 2001,  Kültür Eserleri Dizisi No : 292 .
·         Tunçer, M., KİTAP : “TARİHSEL ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI : ANKARA”, Kültür Bakanlığı Yayınları 2520, Aralık 2000, Kültür Eserleri Dizisi : 281.
·         Tunçer, M., KİTAP : “TARİHSEL ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI: KONYA”, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları : NO: 101, Aralık 2006.
·         Tunçer, M., KİTAP (ortak): 1997, İSTANBUL ATAKÖY-BÜYÜKÇEKMECE ARASI SAHİL DÜZENLEME AVAN PROJESİ : Bu yayında Ataköy, Küçükçekmece Sahil Bandı Düzenleme Projeleri ile Osmanlı Dönemi Park, Mesire yerlerine ilişkin bölümler hazırlanmıştır.  (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. , Proje ve Raporları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap halinde yayınlanmıştır)
·         Tunçer, M., KİTAP (ortak) : 1995, Şubat, ANTALYA KENTSEL BÖLGESİ GELİŞME DESENİ AÇIKLAMA RAPORU (1/100 000 ÖLÇEKLİ ALT BÖLGE PLANI)  (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. Plan Raporu Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafından  kitap halinde yayınlanmıştır)
·         Tunçer, M., KİTAP (ortak): 1995, Haziran, ANTALYA ANAKENTİ YAPISAL PLANI (1/25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI / YAPISAL PLAN) (42  000 HEKTAR) /  (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafından Kitap halinde yayınlanmıştır)
·         Tunçer, M., 1987, Nisan, Altındağ Belediyesi, Kültür Bakanlığı, “ANKARA KALESİ KORUMA GELİŞTİRME YARIŞMASI”, YARIŞMA ŞARTNAMESİ, “Summary of Conservation Project Competition”. (Yarışma Kitabı)
·         Tunçer, M., KİTAP’da bölüm :1986, Mayıs, Ankara Büyük Şehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı, “ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME YARIŞMASI”, YARIŞMA ŞARTNAMESİ, “Ankara Tarihi Ticaret Merkezi İçinde Sulu han’ın Yeri ve Sulu han Çevresinin Fiziki Durumu”, “Atpazarı ve Çevresi/Hanlar Bölgesi Ticaret Merkezi”, “Ulus ve Çevresinde Korumaya Yönelik Güncel Kararlar ve Planlama Çalışmaları” . (Yarışma Kitabı – Raportör olarak kitabın oluşturulması ve içindeki makaleler Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından yayınlanmıştır)
·         Tunçer, M., KİTAP’da bölüm : 1993, Ocak: Türkiye Çevre Vakfı, “GAP VE ÇEVRE”, konulu çağrılı bilimsel toplantıya katılım ve tartışma (Toplantı Metinleri kitap halinde yayınlanmıştır).  
·         TUNÇER, M., 2007, “BİLİM, SANAT VE KÜLTÜR KENTİ BERGAMA”, İşveren Dergisi; “Arkeo-Gezi Bölümü” , Kasım 2007, C.46, S.2, S. 89- 91.
·         TUNÇER, M., KİTAP’da bölüm : “Prof.RUŞEN KELEŞ’E ARMAĞAN; “KENTBİLİME ADANAN BİR YAŞAM”, Cilt 1’de Yayınlanan makale; “Prof. Dr. Ruşen Y. Keleş’in  Disiplinlerarası Bazı Çalışmaları”, İMGE Kitapevi, Ed. Mengi, A., 2007, S.273 – 284. 
7. Diğer Bazı Yayın ve Yazılar:
1.    TUNÇER, M., 2013, Mimarlar Odası, Adana Şb., Güney Mimarlık Dergisi, DOSYA: Turizm ve Mimarlık , Haziran 2013, Ed. Onur Erman, “Yaylaların Hukuksal Durumu ve Yayla Sorunları Örnek: Abant Yaylaları”.
2.    TUNÇER, M., İŞVEREN Dergisi; “Arkeogezi Bölümü”, “Bilim, Sanat ve Kültür Kenti Bergama”, Kasım 2007, C.46, S.2, S. 89- 91,
3.    TUNÇER, M.,TMMOB MİMARLAR ODASI, Ankara Şubesi Bül., Mart 2004, “YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ ÖZEL SAYISI”; ”ANKARA BELEDİYE BAŞKANLARINI ARARKEN”, S. 41.
4.    TUNÇER, M., TMMOB MİMARLAR ODASI, Ankara Şubesi Bül., Mart 2004, “YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ ÖZEL SAYISI”; “İTALYAN KENTLERİNDE SOLA YÖNELİŞ VE KENTSEL KAMU POLİTİKALARI” Michael Aiken ve Guido Martinotti’den çeviri; S.37.
5.    TUNÇER, M., TMMOB MİMARLAR ODASI, Ankara Şubesi Bül., Aralık 2003- Ocak 2004, “ŞEHİR MERKEZLERİ PLANLAMASINA EKOLOJİK YAKLAŞIM”, S. 40 - 47
6.    TUNÇER, M., TMMOB MİMARLAR ODASI, Ankara Şubesi Bül., Kasım 2003, “YEREL YÖNETİM REFORMU”; S. 26-27.
7.    TUNÇER, M., TMMOB MİMARLAR ODASI, Ankara Şubesi Bül., “KÜLTÜREL MİRAS ÖZEL SAYISI”,  Şubat 2003, “ANKARA’DA TARİHSEL/KÜLTÜREL ÇEVRE KORUNMASI, SAĞLIKLAŞTIRILMASI VE YENİLENMESİNDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER”, S. 10-13.
8.    TUNÇER, M., TMMOB MİMARLAR ODASI, Ankara Şubesi Bül., “EKOLOJİ VE MİMARLIK ÖZEL SAYISI”, Haziran 2003, “ÇEVRE’SİNİ ARAYAN ANKARA”, S.16-19.
9.    TUNÇER, M., 1998, May.- Haz., 98/2, ADA Kentliyim Dergisi:  “SELÇUK BAŞKENTİ KONYA’YI KORUMAK”.
10.  1997, Haz.-Ağ., 97/2, ADA Kentliyim Dergisi:  “KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ PERGE’Yİ KORUMAK”. 
11.  TUNÇER, M., 1995, Ocak-Şubat: TMMOB Şehir Plancıları Odası için hazırlanan Panel  Bildirisi, (MSÜ, Panel’de Sunulmuştur), “TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL GELİŞME SÜRECİNDE, KENTSEL KORUMA’ NIN İŞLEVİNİN YENİDEN TANIMLANMASINA  YÖNELİK ÖNERİLER”,
12.  TUNÇER, M., 1995, Tem. : Kent Kooperatifçiliği Aylık Bül.’nde Yayınlanan Makale:  “KENTSEL ARSA SORUNU KARŞISINDA ARSA OFİSİ VE ÇÖZÜMLER”,
13.  TUNÇER, M., 1995, Tem.-Eylül : Kent Kooperatifçiliği Aylık Bül.’nde Yayınlanan Makale: “TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL GELİŞME  SÜRECİNDE KENTSEL KORUMA”.
14.  TUNÇER, M., 1993, Nisan: Kent Kooperatifçiliği Bül.’nde yayınlanan makale; “KENTSEL ARSA ÜRETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR”,
15.  TUNÇER, M., 1994, Ağ.: Kent Kooperatifçiliği Bül.’nde yayınlanan makale; “HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞI, SONUÇLARI VE ÖNERİLER”.  
16.  TUNÇER, M., 1993, Mart : KONUTBİRLİK Dergisinde Yayınlanan Makale: “KORUMA İMAR PLANLARI YAPIM SÜRECİ” ,Ank.
17.  TUNÇER, M., 1993, Mart : KONUTBİRLİK Dergisinde Yayınlanan Makale:  “BERGAMA TARİHİ KENT DOKUSU SOSYAL YAPISI VE KORUMAYA YÖNELİK ÖNERİLER”, Ank.
18.  TUNÇER, M., 1992, Ekim-Kasım : KONUTBİRLİK Dergisinde Yayınlanan Makale:  “ZEUS’U BIRAK BERGAMA’YA BAK” Ank.
19.  TUNÇER, M., 1990, Mayıs : Vakıflar Dergisi’nde Yayınlanan Makale, “ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA GELİŞTİRME PLANLAMA ÇALIŞMALARI / ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÖNERİLER”, Ank.
20.  TUNÇER, M., 1990, Mart-Nisan      : Planlama Dergisi, Sayı 90/3-4’de Yayınlanan Makale,  “ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU NASIL KORUNUYOR ? NE YAPILABİLİR ?” Ank.
8. Projeler[1]:
1.    2015, Afyon Kentsel Dönüşüm Alanları, Kentsel Tasarım Projesi, AND Planlama ve Modern Planlama Ltd., İşortaklığı, Kentsel Tasarım Projeleri 1/1000, 1/500. Danışman ve Kentsel Tasarım Uzmanı olarak görev yapılmıştır (Sürüyor).
2.    2014, Malatya Ekolojik-Teknolojik Yeni Yerleşme Planlaması, Nazım ve Uygulama Planları, Kentsel Tasarım, AND Planlama ve Modern Planlama Ltd., İşortaklığı,1/25 000, 1/5000, 1/1000, 1/500. Danışman ve Kentsel Tasarım Uzmanı olarak görev yapılmıştır.
3.    2013-2014, Dicle Vadisi Doğa Parkı Projesi, ARMA Ltd ve Modern Planlama Ltd., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hazırlanmıştır. 1100 hektarlık alanda Master Plan, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri hazırlanmıştır. Bu projede “Araştırma Raporları”, “Sentez ve Master Plan Raporları”, Master Plan Analiz, Sentez ve Planlar tarafımdan hazırlanmıştır. Danışman ve Kentsel Tasarım Uzmanı olarak görev yapılmıştır.
4.    2006-2007, Antalya Güver Kanyonu Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. ve Selin Ormancılık Ltd., Proje Yöneticisi -  Çevre Ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Ve Doğa Koruma Gn. Md’ne Hazırlanmıştır.
5.    2006-2007,  Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı  - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd., Selin Ormancılık Ltd.,  Proje Yöneticisi -  Ankara Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı İle Çevre Ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Ve Doğa Koruma Gn. Md’ne Hazırlanmıştır.
6.    2006-2007, Zonguldak, Bartın, Karabük İlleri Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. ve GEOTEK Ltd İş ortaklığı, Proje Koordinatörü (Çevre Ve Orman Bakanlığı, ÇED Ve Planlama Genel Md.), Jeotek Şirketler Grubu Ile, Arc-GIS Programı Ile Coğrafi Bilgi Sistemi Kurularak Hazırlanmıştır. 
7.    2006-2007, Amasra (Amastris) Antik Kenti (A) Bölgesi Arkeolojik Sit Alanı I. Etap Araştırmaları- UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. Proje Yöneticisi - (Kasım 2005) Amasra Belediyesi’ne Hazırlanmıştır.
8.    2006-2007, Amasra Kum Mahallesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Planlaması- UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. , Proje Yöneticisi -  
9.    Aralık 15, 2003,  Onay 2005 (Kasım), Ürdün, Amman, Uluslararası Proje’de Ekip Başı (Team Leader); WORLD BANK PROJECT,  “Controlled Urban Growth And Tourism Development Master Plan Study For Ajloun Tourism Development Area”, Joint Venture Of G&G, UTTA Planning and Consulting Ltd., Tibah, Turath, And Jrf.
Bu kapsamda Amman’da 1,5 sene aralıklı olarak çalışılmış ve tüm turizm bölgeleri incelenmiştir.
10.  2001-2003,  “Abant Gölü Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı” : Proje Yöneticisi (1/25 000 Ve 1/10 000) Orman Bakanlığı, Milli Parklar Ve Ayh Gn. Md., Bolu MPAYH Başmühendisliği. (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. ve Selin Ormancılık A.Ş.’ye Proje Yöneticisi.)
11.  2005, Amasra (Amastris Antik Kenti) Surdibi Düzenlenme Projesi, - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. - (2004) (1/1000, 1/500) Amasra Belediyesine Hazırlanmıştır. K.T.V. Ankara Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmış Ve Uygulanmıştır.
12.  2001, Kaş (Antiphellos Antik Kenti) Kentsel Ve Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd., - (1/5000, 1/1000), Kaş Belediyesi’ne Hazırlanmıştır.  K.T.V. Antalya Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
13.  2005, 2006, Yemen, Aden Free Zone Planning, (İşveren : Aden Free Zone Authority), Proje Yöneticisi : UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd. ve INVESCO Ltd., EKLEEL Ltd. (Yemen) İş ortaklığı ile hazırlanmış, Dubai, Sana’a ve Aden’e teknik geziler yapılmıştır.
14.  2003 – 2006, “Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı” – Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak - (1/25 000 Ve 1/10 1000) Orman Bakanlığı, Milli Parklar Ve Ayh Gn. Md., Bolu Mpayh Başmühendisliği. (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  ve Selin Ormancılık A.Ş.’Ye Proje Danışmanı Olarak.) 40 000 hektarlık alanı ile Türkiyenin en büyük milli parklarından biridir.
15.  Nisan 2003, İZMİR , BALÇOVA İLÇESİ, (2266 ADA, 48, 51 parseller; 2267 ADA, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 47, 48, 49, 50, 56  parseller ile 2281 ADA 9 parselde yapımı düşünülen), “TURİZM, KÜLTÜR VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALANI” NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ve PLANLAMASI.
16.  2000-2001, WORLD BANK PROJECT,  “Turkey : Marmara Emergency Earthquake Recovery Project” ; kapsamında 9 Afetzede Yerleşme Planlaması (Gölcük, Düzce, Cumayeri, İzmit, Gölyaka, Adapazari, Körfez, Karamürsel, Gebze) . Yaklaşık 16 500 Konut Planlaması. (Utta Planlama, Danışmanlık Ltd., BELDA ve DAMPO İşortaklığı İle) (Tümü Uygulanmıştır.)
17.  2001 Şubat-2005, Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı (1/25 000) (Çevre Bakanlığı Ve Sapanca Çevresindeki 11 Belediye), UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   
18.  Eylül 1999, WORLD BANK PROJECT,  Turkey: Marmara Emergency Earthquake Recovery Project” ; A Brief Assesment Of Existing Legal And Administrative Means To Dispose Aids That Will Be Received After The Marmara Earthquake”, Araştırma Raporu, UZEL, A., ile birlikte, UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.,
19.  1998-2000, İstanbul Elmalı Baraj Havzası Doğa Parkı Avan Projesi (1850 Ha.) (1/25000, 1/5000, 1/1000, 1/500 Kentsel Tasarım, Peyzaj, Altyapı Ve Mimari Avan Projeleri), UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.
20.  1996-1997, WORLD BANK PROJECT,  Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Bilimsel Araştırmaları Ve Yönetim Planı, (WB+Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı  / Kültür Bakanlığı) Planlama Danışmanı Olarak “Arazi Kullanım Sektör Raporu” Hazırlanmıştır. (Proje Yönetimi A.Saffet Atik)
21.  1996, Adana Drinking Water Feasibilty Study (Planning Background Study) (Su-Yapı - Lah Mayer Gm Bh/Dolsar) (Proje Yönetimi A.Saffet Atik)
22.  1992 - 1994                : WORLD BANK PROJECT,   A Şehircilik Mimarlık Bürosu Ile Su-Yapi & TBS Association Tarafından Hazırlanan “Antalya Environment Project : Antalya  Çevre Projesi” ne Planlama Ve Danışmanlık Hizmetleri,
23.  1994:  WORLD BANK PROJECT,   Su-Yapı & Tbs Association “Antalya Kıyı Yönetimi Projesi (Coastal Zone     Management) Planlama  Ve Danışmanlık Hizmetleri. A Mimarlık Şehircilik Bürosu İle.
24.  2000, Afetzede Yerleşim Alanları Planlaması (UBM İle) Yalova / Geyikdere, Soğucak, Subaşı, Çınarcık, İstanbul / K.Çekmece Afetzede Yerleşim Alanları Planlaması, Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı, UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd., Belda ve Dampo ltd. ile (Yaklaşık 4500 Konut) (Uygulandı)
25.  1998- 2004, Patara (Gelemiş) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.,    (Kültür Bakanlığı Ve Antalya İl Kültür Müdürlüğü’ne Hazırlanmıştır) (1998-2004) (1/25000, 1/5000 Ve 1/1000) Gelemiş Ve Patara Antik Kentine Giriş / Servis Tesisleri 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlanmıştır.
26.  1998-2003, Bolu İli Planlaması (1/100 000) / Bolu İli Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Mekansal Gelişme Deseni Planlaması (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   & Semra Kutluay Planlama Bürosu İşbirliği) Bolu İli Çevre Düzeni 1998 Yılı Sonlarından Başlayan Bir Süreçte Bolu Valiliği, Bayındırlık Ve İskan İl Müdürlüğü Tarafından Hazırlatılmaktadır.
27.  1998-2007, Düzce Kentsel Gelişme Alt Bölgesi 1/100 000, 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,  (Bolu Valiliği Bayındırlık İskan Müdürlüğü/Düzce Valiliği) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
28.  1998, Antalya - Haşim İşcan Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı - Proje Yöneticisi - (Antalya/ Muratpaşa Belediyesi’ne Hazırlanmıştır) (1/1000) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
29.  1997, Antalya - Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı - Proje Yöneticisi -  UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   (Antalya/ Muratpaşa Belediyesi) (1/1000 -Yaklaşık 24 Ha.’Lık Alan Kapsamaktadır.
30.  1997, Kinet Höyük Koruma Planı (Hatay-Yeşilköy) - Proje Yöneticisi - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  Adana K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
31.  1997-98, Konya (Konia) Tarihi Kent Merkezi, Arasta Kesimi Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Ve Aziziye Caddesi Cephe Düzenleme Projeleri - Proje Yöneticisi - (1/1000, 1/500...1/1 Detaylar)  UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   (Konya Büyükşehir Belediyesi)  Konya K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
32.  1997, Konya Piri Mehmed Paşa Külliyesi Koruma Amaçlı İmar Planı - Proje Yöneticisi - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  (1/1000, 1/500)    (Konya / Karatay Belediyesi) Konya K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
33.  1997, Konya Nakipoğlu Külliyesi Koruma Amaçlı İmar Planı- Proje Yöneticisi -  UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   (1/1000, 1/500) (Konya / Karatay Belediyesi) Konya K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
34.  1996 – 1997, Konya (Konia Antik Kenti)  Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı  - Proje Yöneticisi -  UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   (Konya Büyük Şehir Belediyesi) Konya K.T.V.K. Kurulu’nun 13.03.1997 Gün Ve 290 Sayılı Kararı İle Uygun Bulunmuştur.
35.  1996 – 1997, Konya Tarihi Kent Merkezi Hükümet Meydanı Düzenleme Projesi (1/500-1/200…1/1 Detaylar) - Proje Yöneticisi -  UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  (Konya Büyük Şehir Belediyesi) (Kent Meydanı Ve Yakın Çevresi Uygulanmıştır) Konya K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
36.  1996-1997, Antalya Boğaçayı Ve Karaman çayı  Doğal Kaynak Kullanımı Ve Çevre Düzenleme Projesi - Proje Yöneticisi - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.    / Ön Araştırmaları / Nazım Ve Uygulama Planları (700 Ha.) (Antalya/Konyaaltı Belediyesi Projesi)
37.  1996-1997, Antalya Lara Kıyı Bandı İmar Planı (Falez Kıyı Bandı Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Projesi Ve Plaj Kesimi İmar Planı)- Proje Yöneticisi - UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.    (Antalya/ Muratpaşa Belediyesi)
38.  1996-1997, Antalya Sarısu Koruma Amaçlı İmar Planı -Proje Yöneticisi -    (Antalya/Konyaaltı  Belediyesi) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   Önemli Bir Doğal Sit Alanı Olan “Sarısu” Kamuya Açık Bir Piknik Ve Rekreasyon Alanı Olarak Planlanmıştır. Antalya K.T.V.K. Kurulu’nun13.02.1997 Gün Ve 3235 Sayılı Kararı İle Uygun Bulunmuştur.
39.  1997-1999, İstanbul Ataköy-Büyükçekmece Arası Sahil Düzenleme Avan Projesi: UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.   Bu Proje Kapsamında, 18 Km. Kıyı Bandının Düzenlemesine İlişkin “Kentsel Tasarım”, “Peyzaj”, “Kent Mobilyası”, “Proje Alanında Yer Alan Tesislere İlişkin Avan Projeler” Ve “Altyapı Avan Projeleri” Hazırlanmıştır. Tüm Araştırma Ve Projeler Kitap Halinde Belediyesi Tarafından Yayımlanmıştır. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
40.  1998-2000, Bursa Santral Garajı Ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi (Bursa Büyük Şehir Belediyesi) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  Santral Garajı Ve Yakın Çevresinin, Raylı Toplu Taşın Sistemi Ve Ana Ulaşım Aksları İle Bağlantılı Olarak MİA (Merkezi İş Alanı) Kullanımlarına Dönüşümünü Amaçlayan Bir Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanmıştır.  Ekonomik Analizler İle Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Bir Tasarım Hazırlanmıştır.
41.  1997-1998, Balıkesir Kent Merkezi Yenilemesi Uygulama İmar Planı Ve Kentsel Tasarım Projesi    (17 Hektar) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.    (Balıkesir Belediyesi) Balıkesir Kent Merkezi, Terminal Ve Küçük Sanayi Kesiminin (36 Ha.) Mia İşlevi Olarak Dönüşümünü Amaçlayan Planlama Ve Kentsel Tasarım Yapılmıştır. Kentsel Yenilemede Toplu Taşın Sisteminin Geliştirilmesine, Yaya Mekânlarının Arttırılmasına Önem Verilmiştir.
42.  1997-1998, İzmir Çamdibi-Altındağ Kesimi Kentsel Yenileme Projesi (İzmir - Bornova Belediyesi) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.    İzmir Metropoliten Kent Bütünü İçinde, Altındağ Ve Çamdibi Mahalleleri (150 000 Nüfus) Islah Ve Mia Gelişim Alanlarının Planlanmasına İlişkin Nazım (800 Ha.) Ve Kısmi Uygulama Planları (30 Ha.) Yapılmıştır. Bornova’nın Kentsel Dönüşüm Ve Yenileme Projesidir.
43.  1996-1997, Antalya Düden Şelalesi Adalya Gençlik Parkı Projesi (1/500-1/200) / (Antalya/ Muratpaşa Belediyesi) Bu Proje İle Antalya’nın En Önemli Korunması Gerekli Doğal Varlıklarından Biri Olan “Düden Şelalesi” nin Çevresi Düzenlenerek Kamuya Açık Bir Park Haline Getirilmiştir. Kentsel Tasarım, Peyzaj Ve Kent Mobilyaları Projeleri İle Uygulama Maketi Hazırlanmıştır. UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
44.  1996-1997, Antalya Adalya Akdeniz Botanik Bahçesi (1/500-1/200) (Antalya/ Muratpaşa Belediyesi) Orman Bakanlığı’ndan Muratpaşa Belediyesi’ne Tahsisi Alınan Lara Bölgesinde Yaklaşık 87 Ha’lık Obruk Devlet Ormanı, “Adalya Akdeniz Botanik Bahçesi” Olarak Planlanmış, Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Projeleri İle        Detay Projeleri Hazırlanmıştır. Ülkemizin En Büyük Arberetumlarından Birinin Yer Alacağı Alanda, Botanik Bilimi Araştırma Merkezleri De Bulunacaktır. UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
45.  1996-1997, Antalya Özel Koşullu Kentsel Konut Alanları (Kırcami Ve Çevresi) Planlaması  (2000 Ha.) (Antalya / Muratpaşa Belediyesi) Antalya Kırcami Kesimi İçin Hazırlanan Uygulama Planları İle 2000 Ha.’Lık Bir Kent Parçasının Yaklaşık 1000 Ha.’Lık Kısmının Kentsel Park Ve Donatı Alanı Olarak Kente Kazandırılması Hedeflenmiş Ve Düzenli Ve Örgütlü Gelişime Yönelik Özel Planlama Koşulları Geliştirilmiştir. UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
46.  1996-1997, Antalya Merkezi İş Alanları Kuzey Gelişme Alanları Planlaması (1000 Ha.)  (Antalya/ Muratpaşa Belediyesi) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
47.  1996-1997, Antalya Konyaaltı Çakırlar Kesimi Uygulama İmar Planı (600 Ha.) (Antalya/Konyaaltı Belediyesi) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
48.  1994-1999, Antalya Muratpaşa, Kepez Ve Konyaaltı Belediyeleri Planlama Ve İmar Danışmanlık Hizmetleri, UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.    Kamu Ve Sivil Toplum Örgütleri, Alt Belediyelerin Katılım Ve Görüşleri İle  1/25 000 Ölçekli Yapısal Plan (42 000 Ha.) Ve 1/5000 Ölçekli Nazım Plan (38 000 Ha.) Hazırlanmıştır. Antalya’nın 2015 Yılı Nüfus, Sosyal, Ekonomik Ve Mekânsal Hedefleri, Doğal Ve Kültürel Değerleri, Ulaşım Ana Planı Ve Çevre Projesi Verileri İle Çevre Yerleşimleri Verileri Göz Önünde Bulundurularak Planlar Hazırlanmıştır.
49.  1995, Şubat, Antalya Kentsel Bölgesi Gelişme Deseni (1/100 000 Ölçekli Alt Bölge Planı) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  Antalya-Alanya, Antalya-Kaş Arasındaki Alt Bölgede Antalya Nazım Planına Temel Olacak 1/100 000 Ölçekli Stratejik Plan Kararları Verilmiştir. (Antalya Büyük Şehir Belediyesi Tarafından Kitap Halinde Yayınlanmıştır)
50.  1995, Haziran, Antalya Anakenti Yapısal Planı (1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı / Yapısal Plan) (42 000 Hektar) / UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.    Antalya Ve Yakın Çevresini İçeren Alanda, Çevre Belediyelerini De Dikkate Alan Bir Çevre Düzeni Planı (Yapısal Plan) Hazırlanmıştır. (Antalya Büyük Şehir Belediyesi Tarafından Kitap Halinde Yayınlanmıştır)
51.  1995, Haziran, Antalya 1/5 000 Ölçekli Yapısal Planı (Nazım Plan) (38 000 Hektar) / Antalya Ve Yakın Çevresini İçeren Alanda, Çevre Belediyelerini De Dikkate Alan Bir Nazım İmar Planı (Yapısal Plan) Hazırlanmıştır.  (Antalya Büyük Şehir Belediyesi) UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd.  
52.  1993 - Ankara Kaleiçi’nde Konak Rölöve Ve Restorasyon Projesi (Kültür Ve Turizm Merkezi Olarak Restore Edilmiştir),                (Anamurluoğlu Mimarlık İle).                               
53.  1992 - Ulus Tüneli Ve Çevre Düzenleme Projesi, ( Ankara Büyükşehir Belediyesi) (A Şehircilik Mimarlık Bürosu Ve Karaaslan Mimarlık Bürosu İle).
54. 1992,  Hazan Mimarlık Bürosu İle Mamak-Doğukent Viyadüğü ve İmrahor Vadisi Çevre Düzenleme Projesi.
55.  1991, WORLD BANK PROJECT,   Erzincan Earthquake Project, “New Settlement Area Planning”, WB+, Seyaş Ve Akman Project İle. 
56.  1991-1994, Ankara Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı – Akman Proje’ye Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak - (Altındağ Belediyesi)
57.  Ankara Kale İçinde 1/200 Ölçekli Konut Plan Ve Cephe Röleveleri - Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak - (650 Yapının Rölevesi Çıkarılmış Ve 1/500 Ölçeğe İşlenmiştir) (Altındağ Belediyesi)
58.  Kayseri-Talas Doğal, Tarihsel, Arkeolojik Ve Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, - Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak -  (Kültür Bakanlığı) Kayseri K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
59.  Perge Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, - Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak -  (Kültür Bakanlığı) Antalya K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
60.  Bergama (Pergamon Antik Kenti) Arkeolojik Ve Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, - Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak - (Kültür Bakanlığı)
61.  Bergama Tarihi Kent Merkezi Çevre Düzenleme Projesi- Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak -  (1/500-1/200), (Kültür Bakanlığı)             
62.  1990 – 1991,  Şanlıurfa Tarihi Kent Dokusu Koruma Amaçlı İmar Planı  - Danışman Ve Koruma Plancısı Olarak - (Kültür Bakanlığı)        (Hazan Mimarlık Bürosu İle Birlikte,) Gaziantep K.T.V.Koruma Kurulu Tarafından Onaylanmıştır.
63.  1991-1992, Vista Peyzaj Planlama Bürosu Dr. Turgay Ateş İle Birlikte. Manavgat Çayı Doğal Kaynak Kullanımı Ve Çevre Düzenleme Projesi -Proje Yöneticisi -   (1/5000, 1/1000, 1/200 Ve Detay Projeleri)
64.  1990, Ankara Büyük Şehir Belediyesi İle Danışman Ve Proje Yöneticisi, Ankara İvedik Küçük Sanayi Sitesi Planlaması, Ankara’nın Ostim’den Sonra En Büyük Küçük Sanayi Sitesinin Planlaması Ankara Büyükşehir Belediyesi İle İşbirliği İçinde Gerçekleştirilmiştir. (250 Ha / 7500 İşyeri) Ank,
65. 1987-1988,  Tüstaş Şehir Planlama Bölümü Başkanı Ve Proje Yöneticisi -   Olarak, “Malatya Projeleri” (Nazım İmar Planı, Ulaşım Ana Planı, Kent Merkezi Düzenleme Projesi, Fuar Projesi, Terminal Projesi Koordinatörlüğü)
66. 1988 - 1989                : TÜSTAŞ Şehir Planlama Bölümü Başkanı Ve Proje Yöneticisi:                “Gedizkent / Venedik II Projesi” ,
67.  Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma - Geliştirme Planlama Çalışmaları;    
         Ulus Tarihi Kent Merkezi İçinde:
·                    Ankara Kalesi Koruma Geliştirme Projesi (Araştırma, Değerlendirme Politikalar Oluşturulması)
·                    Hacıbayram II. Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı,
·                    Suluhan Çevre Düzenlemesi,
·                    Karyağdı Türbesi Çevre Düzenlemesi,
·                    Çıkrıkçılar Yokuşu Çevre Düzenlemesi,
·                    Anadolu Medeniyetleri Müzesi Çevre Düzenlemesi,
·                    Akköprü Çevre Düzenlemesi Vd.
68. 1980 – 1982,  Tokat Erbaa İmar Planı
69.   1982, Ayaş İmar Planı, Betim A.Ş. İle.
70. 1980 - 1982                : Taşçı Planlama İle. Konya Güney Gelişme Alanları Planlaması (Sille Ve Güneyi) (700 Ha)

9. İdari Görevler:
1.    2007 -2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Bşk., Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği
2.    1993, ANKARA,  VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI, KONUT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU, Mevcut Konut Alanlarında Koruma ve İyileştirme Çalışma Grubu Raportörü.
3.    2003-2006: Amasra Belediyesi Planlama Danışmanı (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd)
4.    1995-1999: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyeleri Planlama Danışmanı (UTTA Planlama & Danışmanlık Ltd)
5.    1994 - 1998: Konya Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi  (Kültür Bakanlığı Temsilcisi olarak)
6.    1989-1991, Arsa Ofisi Gn. Md., Teknik Genel Müdür Yrd. (Kentsel Arsa Projeleri)
7.    1987-1989,  TÜSTAŞ (Mühendislik Firması) Şehir Planlama Bölümü Kurucusu Ve Başkanı
8.    1987, ANKARA, Ankara Kalesi Koruma Geliştirme İmar Planı Proje Yarışması Danışman Jüri Üyesi,
9.    1986, Mayıs-Eylül, Ankara, Ulus Tarihi Kent Merkezi Ulusal Proje Yarışması Yarışma Raportörü,
10.  1982 - 1987:  Ulus Sit Grubu Büro Yöneticisi, Ankara Büyük Şehir Belediyesi, İmar Dairesi Başkanlığı.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
·         TMMOB Şehir Plancıları Odası,
·         KORDER Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği Denetleme Kurulu Üyesi – Ankara.
·         ICCROM / International Center for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Propery– Roma – Italy.
·         The Biopolitics International Organisation (B.I.O.) – Athens - Greece
11. Ödüller ve Yarışmalar:
Mayıs 1986, Roma, İtalya, Tarihi Çevre Koruması ve Restorasyon Konularında Burslu Eğitim “THE INTERNATIONAL CENTER FOR THE STUDY OF THE  PRESERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL PROPERTY”     (ICCROM). 
2001 Haziran, BURSA KÜLTÜRPARK VE ÇEVRESİ PLANLAMA VE TASARIM YARIŞMASI, 2. MANSİYON ÖDÜLÜ, Dr. Kamutay TÜRKOĞLU, Dr. Ahmet UZEL, Prof. Dr. Yüksel ÖZTAN ve Affan YATMAN ile birlikte.
Nisan – Haziran 2010, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen “EKO-KENT TASARIM ULUSAL PROJE FİKİR YARIŞMASI”, Asil Jüri Üyesi (5 adet toplantı sonucu seçilen projeler Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ödüllendirilmiştir). 
Temmuz 2012,  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kalkınma Bakanlığı, AİBÜ, Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen “Alt Geçit Sanat Panosu Tasarım Yarışması” , Asil Jüri Üyesi, Bu kapsamda “Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği” başlıklı 2 günlük eğitim verilmiş ve Panel üyesi olarak  katkıda bulunulmuştur. 
Kent Düşleri 9: Atatürk Orman Çiftliği Alanları Değerlendirme Projesi: Uluslararası Fikir Yarışması, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Danışman Jüri Üyesi, 20 Nisan -19 Eylül 2015; Ankara.
12. Süreli Dergi Yayın Hakemlikleri
İDEALKENT (Kent Araştırmaları Dergisi) (Institute of Urban Studies), 2010 Yılından bu yana “Hakem ve Danışma Kurulu” üyesi,
VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi (Journal of Ankara Studies): 2013 Yılından bu yana “Bilim Danışma Kurulu” üyesi.
Ankara Araştırmaları Dergisi, yılda 2 sayı olmak üzere, disiplinlerarası nitelikte, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelere yer verilen hakemli bir dergidir. Derginin ilk bölümünde özgün araştırma makaleleri, ikinci bölümünde ise görüş yazıları yayımlanmaktadır.
TID Türk İdare Dergisi: 2009 Yılından itibaren “Dergi Hakemi” olarak,
Türk İdare Dergisi, yönetim alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı, TÜBİTAK ULAKBİM İndeksinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı B Grubunda taranan Ulusal Hakemli ve basılı olarak da yayımlanan bilimsel bir dergidir.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi (Journal of Fac. Of Engineering and Architecture of Gazi University): 2010 Yılından bu yana “Dergi Hakemi” olarak.
Tarayan Veri Tabanları / Indexed in Databases
Science Citation Index Expanded (SCI-E), Engineering Index, EBSCO, SCOPUS, MTBVT TÜBİTAK-ULAKBİM)
İLETİŞİM :

Prof. Dr. Mehmet Tunçer 
Y. Şehir ve Bölge Plancısı (ODTÜ),
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Doktoru (A.Ü. SBF)

Park Caddesi, Gazililer Sitesi, No: 158 (47/4), Alacaatlı- ÇAYYOLU- ANKARA

tel       : + 90 533 441 01 04

blog     :

[1] 1994 -2006 Yılları arasındaki planlama, kentsel tasarım ve diğer Projelerde UTTA Planlama, Projelendirme, Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. Kurucu Ortağı olarak görev yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder